Ana Menü
Anasayfa
Sanat ve Edebiyat
Psikoloji ve Felsefe
Antoloji
Kitap Tanıtımları
Kültür ve Sanat Etkinlikleri
Ziyaretci Defteri
Önemli Adresler
Fotograf Galerisi
Hava Durumu
Galeri
kod parametreleri
 
... Dakika Dakika SİNEMA - TİYATRO - SERGİ - KONSER ve FESTİVAL Etkinlikleri Ayakizlerinde ...
 
Anasayfa arrow Psikoloji ve Felsefe arrow İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Üye Değerlendirme: / 6
Kötüİyi 
Yazar Soner Karakoc   
Pazartesi, 19 Kasım 2007

                 İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

       İnsanlık ailesinin tüm üyelerinin,niteliğindeki onurun, eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın, dünyada, özgürlük,adalet ve barışın temeli olduğunu,

İnsan haklarını göz ardı ederek  hor görmenin, insanlık vicdanını yaralayan barbarca eylemlerle sonuçlandığını ve insanlığın söz ve inanç özgürlüğü ile korku ve yokluktan  arınma  özgürlüğünden yararlanacağı bir dünyanın herkesin en yüksek beklentisi olduğunun ilan edilmiş bulunduğunu,

       İnsanlık, zorbalık ve baskıya karşı son bir yol olarak ayaklanmaya başvurmak zorunda bırakılmaması için, insan haklarının, hukuk düzeni ile korunması gerektiğini, Uluslararasında, dostça ilişkiler geliştirmeyi özendirmenin temel olduğunu, Birleşmiş Milletler Halklarını Birleşmiş Milletler Antlaşması’nda temel insan haklarına, insan kişiliğinin onur ve değerine, erkeklerle kadınların hak eşitliğine olan inancını yeniden belirttiğini ve daha geniş bir özgürlük içinde, toplumsal gelişme ve daha iyi bir yaşam düzeyi sağlamaya karar vermiş olduğunu,

      Üye devletlerin Birleşmiş Milletlerle işbirliği içinde, insan haklarının, temel özgürlüklerin evrensel olarak saygı görüp gözetilmesini sağlamayı yükümlendiklerini,

Bu hak ve özgürlükler konusunda ortak bir anlayış gerçekleşmesi için, büyük önem taşıdığını göz önüne alarak,

MADDE 1

Toplumun her bireyinin ve her organının bu bildirgeyi sürekli göz önünde bulundurarak eğitim ve öğretim yoluyla, bu hak ve özgürlüklere saygıyı geliştirmeye ve ulusal ve uluslar arası geliştirici önlemlerle, gerek üye devlet halkları gerekse bu devletlerin yargı yetkisi içindeki ülkelerin halkları arasında, bu hak ve özgürlüklerin evrensel ve etken biçimde tanınıp gözetilmesini sağlamaya çaba göstermeleri amacıyla tüm halklar ve uluslar için, bir ortak başarı ölçüsü olarak bu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini ilan eder.

MADDE 2

Herkes;ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal yada başka bir görüş, ulusal yada toplumsal köken, mülkiyet, doğuş yada benzeri başka bir statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bu bildirgede öne sürülen tüm hak ve özgürlüklere sahiptir. Ayrıca ister bağımsız olsun ister vesayet altında yada kendi kendini yönetemeyen bir ülke olsun, ister başka bir egemenlik sınırlaması altında bulunsun, bir kimsenin, uyruğunda bulunduğu ülke yada alanın siyasal, hukuksal yada uluslar arası statüsüne dayanılarak hiçbir ayrım gözetilemez.

MADDE 3

Herkesin yaşama ve kişi özgürlüğü ve güvenliğine hakkı vardır.

MADDE 4

Kimse, kölelik yada kulluk altında tutulamaz; kölelik ve köle ticareti her türüyle yasaktır.

MADDE 5

Hiç kimseye işkence yada zalimce, insanlık dışı yada aşağılayıcı davranış yada ceza uygulanamaz.

MADDE 6

Herkesin nerede olursa olsun, yasa önünde kişi olarak tanınma hakkı vardır.

MADDE 7

Herkes yasa önünde eşittir ve herkesin ayrım gözetilmeksizin yasa tarafından eşit korunmaya hakkı vardır.Herkes, bu bildirgeye aykırı, herhangi bir ayrımcılığa ve ayrımcılık kışkırtıcılığına karşı, eşit korunma hakkına sahiptir.

MADDE 8

Herkesin anayasa yada yasa ile tanınmış temel haklarını çiğneyen eylemlere karşı, yetkili ulusal mahkemeler eliyle, etkin bir yargı yoluna başvurma hakkı vardır.

MADDE 9

Hiç kimse, keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez.

MADDE 10

Herkesin, hak ve yükümlülükleri belirlenirken ve kendisine herhangi bir suç yüklenirken tam bir eşitlikle, bağımsız ve yansız bir mahkeme  tarafından hakça ve açık yargılanmaya hakkı vardır.

MADDE 11

1. Kendisine  suç yüklenen herkesin, savunması için gerekli olan tüm güvencelerin tanındığı açık bir yargılama yoluyla yasaya göre suçluluğu kanıtlanana değin suçsuz sayılma hakkı vardır.

2. Hiç kimse, işlendiği sırada ulusal yada uluslar arası hukuka göre bir suç oluşturmayan herhangi bir eylem yada kusurdan dolayı suçlu sayılamaz.Kimseye suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.

MADDE 12

Kimsenin özel yaşamı, ailesi , konutu yada haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz, şeref ve adına saldırılamaz. Herkesin,bu gibi karışma ve saldırılara karşı yasa tarafından korunma hakkı vardır.

MADDE 13

1. Herkesin bir devletin sınırları içinde yer değiştirme ve oturma özgürlüğüne hakkı vardır.

2. Herkes, kendi ülkesi de dahil, herhangi bir ülkeden ayrılma  ve ülkesine dönme hakkına sahiptir.

MADDE 14

1. Herkesin, zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığıma haklarından yararlanma hakkı vardır.

2. Gerçekten siyasal nitelik taşımayan suçlardan yada Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerine aykırı eylemlerden doğan kovuşturma durumunda, bu haktan yararlanılamaz.

MADDE 15

1. Herkesin bir uyrukluğa hakkı vardır.

2. Kimse keyfi olarak uyrukluktan yoksun bırakılamaz.Kimsenin uyruğunu değiştirme hakkı yadsınamaz.

MADDE 16

1. Yetişkin erkeklerle kadınların, ırk, uyrukluk yada din bakımından herhangi bir sınırlama yapılmaksızın, evlenme ve aile kurmaya hakkı vardır.

Evlenirken, evlilik sırasında ve evliliğin bozulmasına ilişkin  hakları eşittir.

2. Evlilik, ancak istekli eşlerin özgür ve tam oluruyla yapılır.

3. Aile, toplumun doğal ve temel birimidir ve toplum ve devlet tarafından korunur.

MADDE 17

1. Herkesin, tek başına yada başkaları ile birlikte,mülkiyet hakkı vardır.

2. Kimse keyfi olarak mülkiyetinden yoksun bırakılamaz.

MADDE 18

Herkesin, düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır.Bu hak, din yada inancı dğiştirme özgürlüğünü ve din yada inancını, tek başına yada topluca ve açık yada özel olarak öğretme, uygulama , ibadet ve gözetim yoluyla açıklama özgürlüğünü içerir.

MADDE 19

Herkesin görüş ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır.Bu hak, karışmasız görüş edinme ve hangi yoldan ve hangi ülkeden olursa olsun, bilgi ve düşünceleri arama, alma ve yayma özgürlüğünü içerir.

MADDE 20

1. Herkes barışçı toplanma, dernek kurma hakkına sahiptir.

2.  Hiç kimse bir derneğe girmeye zorlanamaz.

MADDE 21

1. Herkes, doğrudan yada özgürce seçilmiş temsilciler aracılığıyla ülkesinin yönetimine katılma hakkına sahiptir.

2. Herkesin, ülkesindeki kamu hizmetlerine eşit girme hakkı vardır.

3. Halkın istemi yönetim otoritesinin temelidir.Bu istem, genel ve eşit, gizli ve özgür oya dayalı dönemsel ve gerçek seçimlerle belirtilir.

MADDE 22

Herkesin bir toplum üyesi olarak, toplumsal güvenliğe hakkı vardır. Ulusal çabalarla ve ulusların işbirliği yoluyla ve her devletin örgüt ve kaynaklarına göre, herkes onur ve kişiliğinin özgür gelişmesinin ayrılmaz bir öğesi olarak, ekonomik, toplumsal ve kültürel haklarının gerçekleşmesi hakkına sahiptir.

MADDE 23

1.Herkesin çalışma, işini özgür seçme, adil ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.

2. Herkesin, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, eşit iş için, eşit ücrete hakkı vardır.

3. Herkesin kendisi ve ailesi için, insan onuruna yaraşır ve gereğinde başka toplumsal korunma yoları ile bir yaşam sağlayacak, adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.

4.Herkesin, çıkarını korumak için sendika kurma yada sendikaya üye olma hakkı vardır.

MADDE 24

Herkesin, iş saatlerinin makul ölçüde sınırlandırılması ve ücretli dönemsel tatiller dahil, dinlenme ve boş zamana hakkı vardır.

MADDE 25

1. Herkesin,kendisi ve ailesinin sağlık ve gönenci için beslenme, giyim, konut, ve tıbbi  bakım hakkı vardır. Herkes; işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi denetimini dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda, güvenlik hakkına sahiptir.

2. Analar ve çocukların özel bakım ve yardım hakları vardır. Tüm çocuklar, evlilik içi yada evlilik dışı doğmuş olmalarına bakılmaksızın aynı toplumsal korunmadan yararlanır.

MADDE 26

1. Herkes, eğitim hakkına sahiptir. Eğitim en azından ilk ve temel eğitim aşamasında parasızdır. İlk öğretim zorunludur. Teknik ve mesleki eğitim herkese açıktır. Yüksek öğrenim isteğe göre herkese eşit olarak sağlanır.

2.Eğitim, insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, tüm uluslar, ırklar ve dinsel gruplar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu özendirmeli ve  Birleşmiş Milletler’in barışı koruma yolundaki etkinliklerini daha da geliştirmelidir.

3. Ana-babalar, çocuklarına verilecek eğitimi seçmede öncelikli hak sahibidir.

MADDE 27

1. Herkes, topluluğun kültürel yaşamına özgürce katılma, sanattan yararlanma ve bilimsel gelişmeye katılarak, yararlarını paylaşma hakkına sahiptir.

2.Herkesin yaratıcısı olduğu bilim, yazım ve sanat ürünlerinden doğan manevi ve maddi çıkarlarının korunmasına hakkı vardır.

MADDE 28

Herkesin bu bildirgede ileri sürülen hak ve özgürlüklerin tam olarak gerçekleşeceği bir toplumsal ve uluslar arası bir düzene ihtiyacı vardır.

MADDE 29

1. Herkesin, kişiliğinin özgürce ve tam olarak gelişmesine olanak veren topluluğa karşı ödevleri vardır.

2. Herkes, hak ve özgürlüklerini kullanırken, ancak başkalarının hak ve özgürlüklerinin tanınması ve bunlara saygı gösterilmesinin sağlanması ve demokratik bir toplumda genel ahlak ve kamu düzeni ile genel gönenç gereklerinin karşılanması amacıyla yasa ile belirlenmiş sınırlamalara bağlı olabilir.

MADDE 30

Bu bildirgenin hiçbir hükmü,bir devlet, grup yada kişiye, burada  ileri sürülen hak ve özgürlüklerden herhangi birinin yok edilmesini amaçlayan herhangi bir etkinlikte ve eylemde bulunma hakkını verir biçimde yorumlanamaz.

 SİZDE DÜNYADA YAŞAYAN HERHANGİ BİR İNSAN GİBİ, İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ’NE İHTİYAÇ  DUYABİLİRSİNİZ “İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ’NDE BELİRTİLEN HAKLARIN HER YERDE HERKES İÇİN KAYDA GEÇMESİ AMACIYLA BÜTÜN GCÜMLE ÇALIŞACAĞIMA SÖZ VERİYORUM” 

Son Güncelleme ( Perşembe, 22 Kasım 2007 )
 
< Önceki   Sonraki >
 
   
 
 
   
   
 

 üye ol fotografını paylaş sende..!!

Galeriye gitmek için TIKLAYIN

 

 

 

  ayakizleri tanıtım

 

Sponsor

Film izle

Magazin Haberleri

Cemiyet Haberleri

 

             
   

 

copyright © Ayakizleri Sanat ve Edebiyat Toplulugu
2006
Cemiyet Magazin